تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــها
حــواسمــون بــاشـه...

دل آدما...!!

شیشـه نیست که روی آن...!!

هــــــا کنیم...!!


بعد با انگـــشت قـــ♥ ـلب بکشیم و...!!

وایسیم آب شـــدنش رو تماشــــا کنیم...!!

و کیـــــف کنیم...!!


رو شیشه نـــازک دل آدمـــا...!!

اگـــه قلبــــــ♥ ـــی کشیدی...!!

باید مــــــــردونـه پـــــــاش وایســــتی...
آنا |06:30 ب.ظ |دوشنبه 22 اردیبهشت 1393
نظرات ()

Design By: KHanOomi