تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــها


زنـدگــی انـگــار

تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!

هـرچــه مـن صـبــ ـــــوری میکـنـم

او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام

هـــ ـــول میزنــد

بـــرای ضـربــه بـعــد .... !

کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــ ـــــــــی ...

خـیــالـت راحــــ ــــــت !!....

خـسـتـگــی ِ مــن

بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود

آنا |07:44 ب.ظ |دوشنبه 30 دی 1392
نظرات ()

Design By: KHanOomi