تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــها
בلـــم گرفته استـــــ یـــا בلگــــیرم یا شاید هم בلم گـــــیر استـــــنمے בانم


اصلاً هیچ وقت فرق بیـــטּ اینــها را نفهمیدم


فقط مــے בانم בلم یک جورے مے شوב


گیر مـے شوב , مے گیرב , گیر چیزے مے شوב


جورے که مثل همیشه نیستــــــ


בلم که اینطور مے شود , غصه ها ے خوבم که هیچ غصه ے همه ے בنیا می شود غصه ے مـــטּ !


بعـــב ...


בلم هواے بــــــآران مے کنـــב...!
آنا |02:45 ب.ظ |جمعه 11 بهمن 1392
نظرات ()

Design By: KHanOomi