تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــهازِنـــدگـے کـــטּ بـﮧ شیوه خودتـــــ

با قوانیـــــن خودتـــــ...

مَردم دلشـــــاטּ مـےخواهد موضوعـے براےِ گفتگو دآشتـﮧ باشنـد ،

بَرایِشـــاטּ فَرقـے نِمـے کنـد چِگونـﮧ هَستـے

چـِﮧ خوب ..

چـِﮧ بـــــد ..

موضوعِ صُحبتشاטּ خواهـے شـد ..

پس زنـدگـے کـُـטּ بـﮧ شیوه خودت

چـِﮧ خــــــوب

چـِﮧ بــــــــد
... !!!

آنا |07:04 ب.ظ |جمعه 18 بهمن 1392
نظرات ()

Design By: KHanOomi