تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــها

                                          

یه اتاقی باشه گرم گرم . . . . . .
روشن روشن . . . .
تو باشی و من باشم . . .
کف اتاق سنگ باشه . . . . . . .
سنگ سفید . . .
تو منو بغلم کنی که نترسم . . .
که سردم نشه . . .
که نلرزم . . .
اینجوری که تو تکیه دادی به دیوار . . .
پاهاتم دراز کردی . . .
منم اومدم نشستم جلوت و بهت تکیه دادم . . .
با پاهات محکم منو گرفتی . . .
دو تا دستتم دورم حلقه کردی . . .
بهت می گم چشاتو می بندی!؟؟
می گی آره . . .
بعد چشاتو می بندی . . .
بهت می گم . . .
قصه میگی برام . . .
تو گوشم ؟؟؟
می گی آره . . .
بعد شروع می کنی آروم آروم . . .
تو گوشم قصه گفتن . . .
یه عالمه قصه ی طولانی و بلند . . . .
که هیچ وقت تموم نمی شن . . .
می دونی ؟؟؟
می خوام رگ بزنم . . .
رگ خودمو . . .
مچ دست چپمو . . .
یه حرکت سریع . . . . .
یه ضربه ی عمیق . . . . .
بلدی که ؟؟؟؟
ولی تو که نمی دونی می خوام رگمو بزنم تو چشاتو بستی . . .
نمی دونی . . .
من تیغ رو از جیبم در میارم . . .
نمی بینی که سریع می برم . . .
خون فواره می زنه . . .
رو سنگای سفید . . .
نمی بینی که دستم می سوزه . . .
لبم رو گاز می گیرم . . .
که نگم آآآخ . . .
که چشاتو باز نکنی و نبینی منو . . .
تو داری قصه می گی . . .
دستمو می زارم رو زانوم . . .
خون میاد از دستم می ریزه رو زانوم . . .
و از زانوم می ریزه رو سنگا . . .
قشنگه مسیر حرکتش . . . .
حیف که چشات بسته ست و نمی تونی ببینی . . . .
تو بغلم کردی . . .
می بینی که سرد شدم . . .
محکم تر بغلم می کنی که گرم بشم . . . .
می بینی نا منظم نفس می کشم . . .
می گی . . .!!!
آآخی . . .!!!
دوباره نفسش گرفت . . . .!!!
می بینی هر چی محکم تر بغلم می کنی . . .
سرد تر می شم . . .
می بینی دیگه نفس نمی کشم . . .
چشاتو باز می کنی . . .
می بینی که من مردم . . . .
می دونی ؟؟؟؟
من می ترسیدم خودمو بکشم . . .
از سرد شدن . . .
از خون دیدن . . .
از تنهایی مردن . . . . .
وقتی بغلم کردی . . .
دیگه نترسیدم . . . .
مردن خوب بود . . .
آروم . . .   
گریه نکن دیگه . . .
من که دیگه نیستم . . . . . . . .
چشاتو بوس کنم و بگم خوشگل شدیاااا . . .
بعدش تو همون جوری وسط گریه هات بخندی . . . . .
گریه نکن دیگه . . .
خب؟؟؟؟؟؟؟
می شکنه دلم . . .
دل روح نازکه . . .
نشکونش . . .

آنا |05:08 ب.ظ |چهارشنبه 8 بهمن 1393
نظرات ()

Design By: KHanOomi