تبلیغات
Here... בخــ ــتــر تــــنــــها

בخــ ــتــر تــــنــــها

 

 ﭘـﻳـﺷـﺁﻧـ ﻰ اَﻡ چَــﺳـﺑـﻳـدَטּ ﺑـﮧ ﺳﻳـﻧـﮧ اَﺕ ﺭﺁ ﻣـ ﻰﺧــﻭﺁهَـــﺩ ...

 ﻣــﻭﻫـــﺁﻳـَــﻡﺑـﻭﺋـﻳـدَﻧـَـــت ...

 وَ چـﺷﻣـهـﺁﻳـَم ﺧـﻳـﺱﮐــﺭدَ
טּ ِ ﭘــﻳـﺭﺁهَــטּ ِ ﻣـَﺭﺩﺁﻧــﮧ اَﺕ ...

 عَـﺟـَﺏ ﺑـُـﻏـﺽ ِ ﭘـُـﺭﺗـَـﻭﻗـُـﻋـ ﻰ ﺩﺁﺭﻡ ﻣـَـــ
טּ، اِﻣـﺷـَــﺏ..

 

 

 

 آهای روزگار درست است که من

 راه های نرفته زیاد دارم

 اماخودت هم میدانی

 با تو زیاد راه آمده ام

 پس کاری کن

 که ما در کنار هم

 عاشقانه نفس بکشیم

 دوری و جدایی بس است

 

 

 

 چه برکتی دارد

 عشقت هر روز یادم را

 قلبم را خالی میکنم از احساس

 اما شب چشمانم خیس یاد تو میشوند

 گویی باید باورکرد هرآنکه از دیده برود...

 از دل رفتنی نیست...


 

آنا |01:04 ب.ظ |پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394
نظرات ()

Design By: KHanOomi